පිවිසුම ලියාපදිංචිය දැන්වීම්
ගිණුම
Ancient City of Sigiriya Beautiful place to travel in Sri Lanka Train travel in sri lanka Animal in Sri Lanka Beautiful beach in sri lanka Beautiful beach in sri lanka

Aliya Resort & Spa

 • හෝටෙල්
 • සීගිරිය
 • Aliya Resort & Spa
 • +94 66 2 040 400
 • CAFE NUGA

 • අවන්හල්
 • කොළඹ 7
 • NUGA
 • +94 77 344 5377
 • Rajarata Hotel

 • හෝටෙල්
 • අනුරාධපුර
 • Rajarata Hotel
 • +94 25 203 0000
 • Pizza Hut - Union Place

 • ආහාර
 • කොළඹ 1
 • Pizza Hut - Union Place
 • 0117 729 729
 • OZO Colombo

 • හෝටෙල්
 • කොළඹ 4
 • OZO Colombo
 • +94 11 255 5570
 • KFC - Union Place

 • ආහාර
 • කොළඹ 1
 • KFC - Union Place
 • 0115 532 532
 • Ella Nature view

 • හෝටෙල්
 • ඇල්ල
 • Ella Nature view
 • +94 77 1 299 210
 • Ceylon Tea Center Ella

 • ආහාර
 • ඇල්ල
 • Ceylon Tea Center Ella
 • 077 734 4646
 • Il Gelato

 • ආහාර
 • කොළඹ 1
 • Il Gelato
 • 077 105 3435
 • Velvet Touch Spa

 • ස්පා සහ ශරීර සම්බාහන මධ්‍යස්ථාන
 • කොළඹ 6
 • Velvet Touch Spa
 • +9411 2 361 233